PRAVIDLA

Bezpečnost akce

V zájmu bezpečnosti a pořádku na akci jsme stanovili několik pravidel. Tyto pravidla je nutné a potřebné dodržovat a při jejich porušení si organizátor vyhrazuje právo vyloučit účastníka z akce.

 

BERU NA VĚDOMÍ

Organizátoři akce nepřebírají žádnou zodpovědnost za úraz, nebo úraz z následkem smrti způsobený přihlášeným osobám, nebo třetím osobám po dobu akce Military Fest. Organizátoři akce nepřebírají žádnou zodpovědnost ani případnou ztrátu či poškození vojenské historické techniky, technické výstroje, výzbroje a jiného materiálu.  Účast na akci Military Fest je na vlastní nebezpečí a na vlastní zodpovědnost účastníka. 

 

POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ

Účastníci i návštěvníci akce MILITARY FEST  jsou povinni respektovat pravidla /předpisy akce, pokyny pořadatelů s ohledem na bezpečnostní a požární pravidla, pravidla  používání zbraní, vozidel a další vojenské techniky. parkování soukromých vozidel, dodržování nočního klidu a konzumace alkoholických nápojů.  V případě nedodržení těchto pravidel si organizátor vyhrazuje právo vyloučit účastníka z akce. 

 

Karty pro soukromé vozidla

Karty pro soukromé vozidla s povolením ke vjezdu do areálu budou účastníkům vydané při příjezdu na akci.  Pro neregistrované osoby nebo hosta, který se zúčastní akce, bude možné vystavit kartu dodatečně. Tuto kartu je nutné mít ve vozidle viditelně umístěnou za předním sklem. Na základě této karty Vám bude umožněn vjezd a parkovaní na vyznačených místech v areálu.

 

 Příjezd pro účastníky

Na akci můžete přijet už od 7. září (pátek) od 14:00 hod do 22:00 hod. a  8. září (sobota) 2018 do 10:00hod. Odjezd z akce je 9.září do 20:00hod.
V pátek 7.září již od 17:00 hod  budou fungovat stánek z občerstvením.

 

Příjezd pro návštěvníky
Na akci můžete přijet  8. září (sobota) 2018 od 9:00hod. Parkování vozidel v letošním roce bude lehce omezeno kapacitou na parkovišti před areálem.
V případě plného parkoviště doporučujeme odstavit vozidla u Aquaparku a dojít  ten kousek pěšky.

 

Příjezd pro stánkové prodejce
Na akci musíte dorazit nejpozději 1 hodinu před zahájením akce v 10:00 hod. Registrovaní prodejci si u vjezdu vyzvednou kartu , se kterou jim bude umožněn vjezd do areálu.
 

 Palivo

Nejbližší čerpací stanice je cca 1,2 km vzdálená, provozní doba je do 22:00 hod.

Psi

Vstup ze psem je povolen pouze na vodítku, v rámci hygieny je nutné po psech uklidit jejich extrementy.

Dobové tábory

Účastníci ukázek a dobového táborového života si mohou v areálu vybudovat dobové tábory v místech k tomu určených organizátorem. Civilní a vojenské stany použité jinými osobami než účastníky dobového táborového života nemají status dobového tábora. Místo pro jejich umístění je  ve vyhrazeném kempu. V celém areálu je zakázáno parkování civilních vozidel mimo určené plochy.  S cílem dosáhnutí dobového rázu ležení, po vás požadujeme civilní věci zakrýt maskovacími sítěmi nebo jinak zamaskovat. Vojenská technika smí parkovat v dobovém táboře.

 Maximální povolená rychlost

V celém areálu je povolena nejvyšší rychlost : 20km/hod !!!

 Pohyb pásových vozidel

Jakýkoliv přesun pásových vozidel mimo ukázkovou plochu je možný pouze za doprovodu pěšího navigátora, který půjde před vozidlem v reflexní vestě.  Nejvyšší povolená rychlost pro pásové vozidla v areálu je  15km/hod.

Pohyb vozidel

Požadujeme, aby provoz vozidel po areálu byl co nejmenší. Omezí se tak hlučnost a zvýší bezpečnost. V celém areálu platí zákaz řízení vozidla pod vlivem alkoholu a psychotropních omamných látek. V případě porušení , bude účastník vykázaný z prostoru areálu. Jízda čtyřkolek po areálu je zakázána, jízdu mají povolenou pouze vybraní pořadatelé, pro efektivnější organizaci a koordinaci akce.

  Zbraně

Povoleny jsou pouze zbraně namontované na vozidlech nebo, ty jenž jsou součásti dynamických či statických ukázek.Tyto zbraně musí být řádně zabezpečené a v souladu s právními předpisy České republiky. Do areálu je zakázáno přinášet granáty nebo pyrotechniku, pokud nebyla dohodnuta s organizátorem. Do areálu akce je přísný zákaz vstupu z ostrou municí. Zakazuje se střílet ze zbraní. Použit zbraně je povoleno pouze v dobových vojenských ukázkách a v době, který určí organizátor. V případě porušení těchto nařízení si vyhrazuje organizátor právo okamžitě vykázat účastníka z areálu akce. Zbraně nesmí zůstat bez dozoru !!!

Uniformy

Nošení dobových historických uniforem je povoleno pouze řádně zaregistrovaným účastníkům. Nošení současných vojenských uniforem je možné pouze v souladu s platnou legislativou České republiky.

 Parkovaní

Pro parkování civilních vozidel je určeno parkoviště před areálem. Pro civilní vozidla účastníků jsou vyhrazené parkovací plochy v areálu.

 Vozidla a bezpečnost při táboření

Organizátor akce nenese žádnou zodpovědnost za případné ztráty majetku nebo poškození vozidel. Proto všechny žádáme, aby nenechávali cenné věci bez dozoru.

 Čistota a pořádek 

Každý účastník zodpovídá za čistotu tábora. Proto vás žádáme o odkládání smetí do odpadkových košů v areálu.

 Grilování a otevřený oheň

V zájmu bezpečnosti a požární ochrany vás žádáme o zakládání otevřeného ohně v minimální vzdálenosti 5m od stromů a keřů. Nenechávejte ohniště bez dozoru.  Každé ohniště při odchodu bude řádně uhašeno a terén uveden do původního stavu.

 Generátory

Elektrocentrály musí vyhovovat aktuálním předpisům o ochraně zdraví a bezpečnosti. Nenechávejte elektrocentrálu v chodu bez dozoru !!! 

Požární a lekařský dohled

Po dobu akce je zajištěn požární a lékařský dohled. Na plánu areálu bude vyznačeno jejich umístění.